Povinná kontrola kotlov

 

Od 01.januára 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Týka sa všetkých majiteľov rodinných domov, bytov so samostatným kotlom, kultúrnych stredísk, pohostinstiev, ... skrátka všetkých budov, ktorých priestory sú vykurované kotlami spaľujúcimi tuhé a tekuté fosílne palivo ( drevo, uhlie, zemný plyn, naftu,... ), biomasu, bioplyn a zároveň majú menovitý výkon vyšší ako 20 kW. Ak sú kotly staršie ako 15 rokov, musí dať majiteľ budovy prekontrolovať aj vykurovaciu sústavu.

Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie schopné prevádzky a musí spĺňať bezpečnostné predpisy a podmienky ochrany zdravia pri práci.

Zákon poruší ten, kto :

-          nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho zariadenia,

-          neuschová správu z kontroly tri roky,

-          pri predaji budovy neodovzdá správu z kontroly novému vlastníkovi,

-          prenajíma budovu a prenajímateľovi neposkytne kópie správy z kontroly.

Pokuty :

-          občania                                   : do 10 000 Sk

-          podnikatelia a právnické osoby   : do 50 000 Sk

Frekvencia kontrol :

-          výkon kotla od 20 kW do 30 kW

-          výkon kotla od 30 kW do 100 kW

-          výkon kotla od 100 kW vrátane

 

Zákon sa nevzťahuje na historické pamiatky, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby s nízkou spotrebou energie, bytové budovy, ktoré sa využívajú kratšie ako 4 mesiace v roku, budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2, budovy, v ktorých sa zabezpečuje pravidelná kontrola energetickej hospodárnosti ( napr. kotolne teplární ).

Kontroly budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou udelenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Predpokladá sa, že cena za vykonanie kontroly kotlov bude od 1 000 Sk do 2 500 Sk.