Kontrola dodržiavania cenovej regulácie

 

V mesiacoch august a september 2007 vykonal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  ( URSO ) v spoločnosti KMET Handlová, a.s. kontrolu :

-          dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví,

-          správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a konanie o porušení citovaného zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sieťových odvetví.

 

Kontrolou ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v uplatňovaných cenách a dodržiavania maximálnych cien tepla určených na rok 2005 a 2006 URSO skonštatoval, že nevznikol rozdiel pre vysporiadanie s odberateľmi medzi uplatnenou a overenou cenou tepla a kontrolou fakturácie za dodávku tepla odberateľom za rok 2005 a 2006 nebolo zistené prekročenie úradom určenej maximálnej ceny tepla.

V priebehu vykonávania kontroly URSO prešetril aj jedno anonymné podanie a podanie od Ing. Oskára Schwarza, Jozefa Kašu a Občianskeho združenia „Demokracia – Slovensko“, ktoré sa týkali predovšetkým „nedodržania“ schválenej ceny tepla.

Vykonanou kontrolou URSO overil dodržiavanie platných prepisov a rozhodnutí úradu a preverením jednotlivých nákladových položiek kalkulácie maximálnej ceny tepla skonštatoval, že uplatnením ceny tepla za rok 2005 a 2006 nebolo zistené porušenie zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Na základe výsledkov vykonanej kontroly vyslovuje vedenie spoločnosti KMET Handlová, a. s. poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti za svedomitú a zodpovednú prácu v prospech spoločnosti a v prospech odberateľov tepla.