Termovízne meranie vybratých bytových domov

 

Zabezpečili sme termovízne snímky vybratých bytových domov v Handlovej s cieľom ukázať odberateľom tepla najčastejšie príčiny tepelných strát budov, ktoré následne zapríčiňujú vyššie náklady na vykurovanie.

Pomocou modernej technológie - TERMOKAMEROU sme určili miesta úniku tepla z Vašich bytových domov, lokalizovali miesta s tepelným mostom, rizikom vzniku plesní.

Vybraté domy sa môžu chápať ako reprezentatívne pre danú lokalitu. Každá snímka je spracovaná tak, aby zdokumentovala kritické miesta úniku tepla. Označené sú červenou a žltou farbou.

Výsledkom merania je snímka-termogram s popisom teplôt. Snímky sme robili pri vonkajšej teplote -1°C. Záporné hodnoty na snímke znamenajú, že izolácia steny je dobrá, nie je zohrievaná vnútorným prostredím, naopak kladné hodnoty ukazujú na úniky tepla, ktoré zapríčiňujú zohrievanie stien domu a tým sa spotreba tepla v dome zvyšuje. Každý stupeň navyše predstavuje vyššiu spotrebu tepla približne o 6 %.

Meranie pomôže odhaliť tepelné úniky, tepelné mosty, zobrazuje rozloženie teplôt na plášti budov, nájde miesta s vyššou vlhkosťou, môže skontrolovať kvalitu tepelnej izolácie, tesnosť okien, dverí.

 

Ako sa robí meranie

Na analýzu tepelných únikov existuje mnoho metód. Najviac informácií poskytujú termovízne merania využívajúce fyzikálny jav, pri ktorom povrch každého telesa vyžaruje tepelné žiarenie – nameria sa intenzita žiarenia a z nej sa určí teplota telesa. So zvyšovaním teploty telesa rastie aj intenzita vyžarovania. Keďže pri izbových teplotách je vyžarovanie najintenzívnejšie v infračervenej oblasti, nazývajú sa zariadenia pracujúce na tomto princípe aj infračervené teplomery. Rovnaký princíp využívajú aj termovízne kamery. Na rozdiel od infračervených teplomerov, ktorými môžeme merať teplotu iba v jednom bode, termovízne kamery snímajú teploty v mnohých bodoch. Ak sa jednotlivým teplotám priradia farby, dostaneme obraz, ktorý určuje rozloženie povrchových teplôt na telesách. Termovízne meranie pomáha presne určiť tepelné úniky.

 

Kvalitná budova v nízkoenergetickom štandarde by mala mať tepelnoizolačnú schránku dokola uzavretú, je preto zrejmé, že miesta, ktoré sú na termovíznom snímku farebné, a teda sa teplotne odlišujú od okolia, sú hľadané problémové miesta, kadiaľ uniká teplo. Pri prehliadke budovy zvonku majú miesta úniku tepla zvýšenú povrchovú teplotu. Pri prehliadke obvodových stien zvnútra majú miesta s únikom, naopak, zníženú teplotu. Termokamerou sa skúmané miesta prezrú a odfotografujú podobne ako digitálnym fotoaparátom. Na rozdiel od fotoaparátu sa termosnímka neukladá ako farebný obraz, ale ako teplotná mapa, takže neskôr pri vyhodnocovaní snímky možno odčítať teplotu ktoréhokoľvek bodu na obraze, a tak dosiahnuť optimálne zobrazenie miest úniku tepla. Mnohé modely kamier umožňujú spolu s termosnímkou uložiť aj štandardnú fotografiu alebo slovný komentár, takže neskôr pri vyhodnocovaní záznamov sa zjednodušuje identifikácia meraných miest.